ประชุม The Prince Mahidol Award Conference 2018

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2018 ณ สหรัฐอเมริกา