ประชุม The 8th HTAsiaLink Annual conference 2019

ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมและเป็น Moderator session ในการประชุม The 8th HTAsiaLink Annual conference 2019 ณ Seoul National University, Hoam Faculty House กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้