ประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Family Database in Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี