ประชุม The 13th International Congress of Behavioral Medicine (13th ICBM)

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ได้แก่ อ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง ปริยา เกนโรจน์ และธีรนุช ก้อนแก้ว เข้าร่วมประชุม The 13th International Congress of Behavioral Medicine (13th ICBM), Groningen, The Netherlands ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2557