ประชุม SCMR-JEMS Conference ณ University of Sussex

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ อ.ดร.อารีย์ พรหมโม้ และน.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศริ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ SCMR-JEMS 3rd Annual Conference หัวข้อ Migration and Diversity: A Dialogue across Disciplines ณ University of Sussex, UK
 
นอกจากนั้นยังเข้าร่วมประชุมเรื่อง Sussex-Mahidol Partnership เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นจากอังกฤษ สิงคโปร์ นอร์เวย์ เยอรมนี และไทยเข้าร่วมประชุม