ประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ “Cross-marriage Migration : A Case Study of Thai Women and European Men” พร้อมนี้ ได้เดินทางศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ Center for South East Asia Studies, Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น