ประชุม “Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) พร้อมด้วย น.ส.กัญญาพัชร สุทธิเกษม  น.ส.นุชราภรณ์  เลี้ยงรื่นรมย์  น.ส.ภัทราภรณ์  จึงเลิศศิริ  และ Mr.Jitendra  Khanna  นักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกับ Global Health Department, University of Tokyo จัดงานประชุม  “Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia”  โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Demographic changes and social impact : case studies in Thailand” ณ ประเทศญี่ปุ่น