ประชุม ISA World Congress of Sociology ครั้งที่ 18

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี และ อ.ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม XVIII ISA World Congress of Sociology โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง “Family Structure, Socioeconomic Well-Being and Elderly Chronic Illness in Thailand” ณ ประเทศญี่ปุ่น