ประชุม ISA World Congress of Sociology ครั้งที่ 18

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เข้าร่วมประชุม XVIII ISA World Congress of Sociology และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง “Religiosity, spirituality and happiness in Buddhist Thailand” ณ ประเทศญี่ปุ่น