ประชุม “International Disaster and Risk Conference IDRC 2014”

น.ส.ธีรนงค์ สกุลศรี เข้าร่วมประชุม International Disaster and Risk Conference IDRC 2014 เรื่อง “Integrative Risk Management –The role of science, technology and practice” ณ สหพันธรัฐสวิส