ประชุม International Conference on Population Geographies

อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม  International Conference on Population Geographies และนำเสนอผลงานเรื่อง Restructuring Schools in Thailand : The Consequence of Low Fertility and Spatial Determinants ประเทศออสเตรเลีย