ประชุม Integrating Health into Urban Planning towards Sustainable Development Goals in Developing Countries

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม  Integrating Health into Urban Planning towards Sustainable Development Goals in Developing Countries ณ APN Institute เมือง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย