ประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และเปิด“ตลาดนัดแห่งความสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของการเสริมสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และต่อด้วยนำเสนอสรุปผลมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาผู้บริหาร “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : เราจะไปด้วยกันอย่างไร” จากนั้นเป็นกิจกรรมชมบูธนิทรรศการ และShopping ความสุขด้วยสกุลเงิน HU (Happy University Dollar) ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้  มีเจ้าภาพจัดการประชุม จำนวน 7 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ คือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยโภชนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และ หอสมุดและคลังความรู้  มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ บุคลากร นักสร้างสุข รวมทั้งนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้เปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนำแนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ไปสู่การปฏิบัติ ที่ทำให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลสำเร็จที่มีต่อองค์กร พร้อมร่วมชมผลงานที่หลายหน่วยงานนำมาจัดแสดง และเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมในวันนี้ ยังมุ่งหวังที่ร่วมกันกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และทบทวนบทบาทและความท้าทายของมหาวิทยาลัย ที่จะมีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริม และสนับสนุนศักยภาพที่จะส่งผลให้ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขผ่านวิกฤตและเข้มแข็งมากขึ้นในศตวรรษที่ 21  ต่อไป

ชมภาพทั้งหมด >>