ประชุม Global Health Policy Think Tanks and Academic Institutions

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Health Policy Think Tanks and Academic Institutions ณ สมาพันธรัฐสวิส