ประชุม “Global Fund SEAR Constituency”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) เข้าร่วมประชุม  Global Fund SEAR Constituency  หัวข้อเรื่อง “SEAR Constituency Members to discuss important Global Fund Policy” ณ ประเทศบังกลาเทศ