ประชุม Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2564 “COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก”

รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย และทีมวิจัย จัดการประชุม Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2564 "COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังนี้

แนะนำรายงานสุขภาพคนไทย
โดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการ
COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก
โดย รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
10 สถานการณ์เด่านทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ
โดย ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
10 ตัวชี้วัด "สุขภาพพื้นที่
โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
และ
ทิศทางและจุดเน้นการทำงานของ สสส. ปัจจุบันและอนาคต
โดย  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ สสส. และคุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.
ผ่านทาง FB Live: https://www.facebook.com/Thaihealthreport