ประชุม Demographic Aspects of Human Wellbeing

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง  ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์  น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย และ น.ส.สิรินทร์ญา ไข่เขียว เข้าร่วมการประชุม Demographic Aspects of Human Wellbeing โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำเสนอผลงานประเภท Poster presentation เรื่อง Health Expectancy Among Older People in Thailand ณ Vienna University of Economics and Business เมือง Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย

ชมภาพทั้งหมด >>