ประชุม CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.Rosalia Sciortino และ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม “Migration, Global Logistics and Unequal Citizenship" ที่ Vietnam CHCI Mellon Foundation GHI meeting ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2652 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับ International Institute for Cultural Studies แห่งมหาวิทยาลัย National Chiao Tung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)