ประชุม 61st Annual North American Meetings of the Regional Science Association International

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมประชุม  61st Annual North American Meetings of the Regional Science Association International และนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Situational Stressors : A Preliminary Analysis Predicting Elder Abuse or Neglect in Thailand” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา