ประชุม 1st Joint Secretariat Meeting for PMAC 2016

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) เข้าร่วมประชุม 1st Joint Secretariat Meeting for PMAC 2016 ณ ประเทศอังกฤษ