ประชุม 143rd APHA Annual Meeting and Exposition

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม 143rd APHA Annual Meeting and Exposition in Chicago, IL และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Barriers to Health In All Policies : Policy-implementation gaps on a total ban on chrysotile asbestos in Thailand ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา