ประชุมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานโปรแกรม One-Health Tool

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และคณะวิจัยโครงการฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานโปรแกรม One-Health Tool ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ณ ห้องประชุม TURQUOISE ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสามารถใช้โปรแกรม OHT วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) และนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในระดับต่างๆ จนไปถึงระดับชาติในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์ บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์หลักด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สำนักระบาดวิทยา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศูนย์วิจัยยาสูบ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.