ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ต้อนรับ Professor Dr. Tae Yoon Park-Graduate School of Education, Yonsei University, Korea และรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล