ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัย

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ให้การต้อนรับ Dr. Harald Sterly และคุณโสภณ นฤชัยกุศล ในโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยในโครงการ Migration governmence and agricultural and rural change in “home” communities, University of Vienna, Austria (AGRUMIG Project) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล