ประชุมเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยประเด็นพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

สถาบันฯ พร้อมด้วยศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยประเด็นพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับยุทธศาสตร์  World Class University Plan ณ ห้องชมภูพูคา(622) ชั้น 6 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ