ประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล ของโครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม