ประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2020 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการจัดประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2020 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (the 4th PMAC 2020 Preparatory Meeting Prince Mahidol Award Conference 2020)  ณ เมือง Montreux  สมาพันธรัฐสวิส