ประชุมเตรียมการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019)

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019)  ณ Pier A Harbor House  เมือง New York  ประเทศสหรัฐอเมริกา