ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school”

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ทีแพค และคณะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school” ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC  ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ. อำนาจเจริญ จำนวน 78 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดย นาย อดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวคำต้อนรับและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ นาย ทรงศักดิ์ พรมโสภา ศึกษานิเทศ ชำนาญการ สพป.อำนาจเจริญ กล่าวรายงานรายละเอียดและความสำคัญที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ทั้งนี้ ยังมีการจัดเสวนาบทเรียนการทำงานจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่น เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้เห็นภาพจากการทำงานจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และ นายภาคิณ ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ที่ได้มาร่วมถ่ายทอดบทเรียนจากการดำเนินงานโรงเรียนฉลาดเล่นให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

#TPAK #Activeschool #โรงเรียนฉลาดเล่น