ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเด็กไทย ไม่เฉื่อย: We Active”

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรม“โครงการเด็กไทย ไม่เฉื่อย… We Active” โดยมี อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 พร้อมลงนามสัญญาความร่วมมือกิจกรรมระหว่างสถาบันฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงเรียนนำร่องในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง จำนวน 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>