ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”

รศ.ดร สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ” โดย มีผู้เข้าร่วมมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 55 ท่าน ณ ห้องประชุมสยาม (Siam meeting room) โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม

ชมภาพทั้งหมด >>