ประชุมหารือเกี่ยวกับรายงาน Case Study of Healthy Ageing in Thailand

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการและคณาจารย์ ประชุมหารือกับ Dr.Ritu Sadana, lead specialist in ageing and life course, WHO Geneva ในโอกาสที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรายงาน Case Study of Healthy Ageing in Thailand ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล