ประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในฐานะผู้ประสานงานของ Cochrane Thailand และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ WHO Collaborating Center on Research Synthesis in Reproductive Health ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ WHO/CC: การสังเคราะห์งานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ความร่วมมือที่เป็นไปได้กับ IPSR” ภายใต้ กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook IPSRMAHIDOLUNIVERSITY: https://fb.watch/dOxm8iVSJV/