ประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Thai Migrants in Malaysia

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศีกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ Dr. Md. Mahbubul Haque, Senior Lecturer, Faculty of Law and International Relations, Universiti Dultan Zainal Abidin, Gong Badak Campus, Malaysia ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และเข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Thai Migrants in Malaysia ณ ห้องประชุมทานตะวัน ( 403) ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล