ประชุมหารือการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการปัญหาโรคอ้วนของคนไทยวัยทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับเครือข่ายคนไทยไร้พุง นำโดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และประธานสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย อาจารย์ ดร.นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และรองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และดร.สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการปัญหาโรคอ้วนของคนไทยวัยทำงาน โดยมี อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ร่วมหารือด้วย ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

See more pictures >>