ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (CESD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนองานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies" ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ