ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” หรือ Happy University โดยสถาบันวิจััยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนแก่น เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หอการค้าไทย และธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย  
 
การประชุมฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความสุขให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างสุขที่เหมาะสมให้กับองค์กรต่อไป โดยจัดการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ