ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68

รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล  เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 (Sixty-eight World Health Assembly) ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์