ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย

ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และทีมวิจัย จัดประชุมเพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ”  ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>