ประชุมระดมสมองบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันฯ จัดการประชุมระดมสมองบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานผู้อำนวยการ (สนอ.) ในหัวข้อ "จินตนาการ อนาคต 4 ปี ข้างหน้า" โดยแบ่งกลุ่มงาน และจัดทำแผนการทำงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>