ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ (Priority Setting) ด้านสังคมสูงวัย

ผศ. ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ ผศ. ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เป็นผู้นำกระบวนการในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ (Priority Setting) ด้านสังคมสูงวัย เพื่อการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566-2570  ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (S M Tower) เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักในการประชุมครั้งนี้ด้วย