ประชุมยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ ของสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ ของสถาบันฯ ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>