ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับ Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool เพื่อนำผลของการพิจารณามาใช้สำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันโรค NCDs สำหรับประชากรไทย นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และนักวิจัยโครงการคุณรุ่งรัตน์ พละไกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์ เป็นผู้นำเสนอประเด็นในการประชุมภายใต้หัวข้อการพิจารณาความเหมาะสมของโมเดลและรายการค่าใช้จ่าย สำหรับการดำเนินนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยด้วยมาตรการการให้คำแนะนำผนวกกับการให้บริการประจำ (Brief advice as apart of routine care) โดยมี ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศไทยร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว ได้แก่ นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ รอง ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และ คุณชัยรัชต์ จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข