ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

วันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับ Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool  เพื่อนำผลของการพิจารณามาใช้สำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันโรค NCDs สำหรับประชากรไทย นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และคุณรุ่งรัตน์ พละไกร (นักวิจัยโครงการ) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม คุณดนุสรณ์  โพธารินทร์ เป็นผู้นำเสนอประเด็นในการประชุมภายใต้หัวข้อการพิจารณาความเหมาะสมของโมเดลและรายการค่าใช้จ่าย สำหรับการดำเนินนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยด้วยมาตรการการให้คำแนะนำผนวกกับการให้บริการประจำ (Brief advice as apart of routine care) โดยมี ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศไทยในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับหน่วยให้บริการ ร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว ประกอบด้วย นางลักขณา แย้มพิวัน ศูนย์อนามัยที่ 10 จ.อุบลราชธานี, นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ สำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี, นางสาวประภาพร ศุภสุข โรงพยาบาลเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และนายชาคริต เชื้อชม รพ.สต. บ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี