ประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล ในการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา