ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Dr.Saseendran Pallikadavath จาก University of Portsmouth, UK และ Dr. Siwalee Rattanapunya จาก Chiang Mai Rajabhat University ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติเรื่อง “Identifying Priority Areas for Research in South East Asia region” ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ