ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

รศ.ดร.ชืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 เรื่อง "Making Decisions Toward Sustainable UHC: HITA Counts” ณ ประเทศอังกฤษ