ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

น.ส. ภัทราภรณ์  จึงเลิศศิริ  นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันฯ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (Scientific Committee Meeting and Joint Secretariat Meeting Prince Mahidol Award Conference 2016) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา