ประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อาจารย์ ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ และ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ ของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโครงการความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย ด้านโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาโครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนในเด็กไทย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบการป้องกันและจัดการโรคอ้วนของประเทศไทย