ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา

รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 50 ภายใต้หัวข้อ “Changing population age structures and sustainable development” ณ สหรัฐอเมริกา